Regulamin klubu

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Klubu 11punkt, położonego w Poznaniu przy ulicy Góreckiej 108 będącego własnością MTJ T. Preibisz & J.M.Szałkowscy Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Góreckiej 106, 61-483 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział gospodarczy KRS pod nr KRS 0000016812, NIP 7810046121, zwanego dalej Klubem.
 2. Dane teleadresowe Klubu:
  Klub 11punkt adres: ul. Górecka 108, 61-438 Poznań
  e-mail: recepcja@11punkt.pl
  numer kontaktowy: 61 8 320 320, 606 133 582
 3. MTJ sp.j.  jest właścicielem nazwy 11punkt, a także logotypu nazwy 11punkt.
 4. Zasady określone w Regulaminie dotyczą wszystkich graczy indywidualnych oraz uczestników zajęć odbywających się w Klubie.
 5. Główną usługą świadczoną przez Klub 11punkt jest wynajem kortów do squasha, sprzętu sportowego tj. rakiet do squasha oraz sprzedaży detalicznej sprzętu, odzieży i obuwia do gry w squasha. Klub organizuje również dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym m.in. zajęcia grupowe, turnieje, ligi.
 6. Pełen grafik zajęć organizowanych przez Klub dostępny jest w recepcji oraz na stronie internetowej Klubu www.11punkt.pl.
 7. Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 24.00, w soboty 8.00 – 20.00 i niedziele 8.00 – 22.00.
 8. Klubowicze mogą korzystać z klubu najwcześniej 15 minut przed otwarciem oraz 30 min po zamknięciu klubu.
 9. Klub zastrzega sobie prawo zamknięcia albo zmiany godzin otwarcia Klubu w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni znajdujące się w bliskim okresie czasowym pomiędzy dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 10. Klub zastrzega sobie prawo do organizowania dla swoich Klientów imprez zamkniętych, do których zastosowanie mają szczegółowe postanowienia, które mogą być odrębne od postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2 DEFINICJE

Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. Klub – Klub 11punkt.
 2. MTJ – MTJ T. Preibisz & J.M.Szałkowscy Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Góreckiej 108, 61-438 Poznań
 3. Klubowicz – Klient Klubu, każda osoba, która zawarła umowę sprzedaży usług oferowanych przez Klub, w tym m.in. poprzez zakup jednorazowego wejścia do Klubu albo karnetu na określoną ilość godzin.
 4. Cennik – cennik aktualnie obowiązujący w Klubie 11punkt zawierający ceny za poszczególne usługi świadczone przez Klub.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 6. Kanały komunikacji klubu z Klientami:
  Strona internetowa Klubu: www.11punkt.pl
  Fanpage Klubu na portalu Facebook: https://www.facebook.com/11punkt/
  Strona graczy klubowych na portalu Facebook: ______________
  Telefon do Klubu: 618 320 320

§ 3 CENNIK

 1. Cennik oraz informacje dotyczące aktualnych promocji zorganizowanych przez Klub są dostępne na stronie internetowej Klubu oraz w recepcji.
 2. Ceny zamieszczone w cenniku są cenami brutto.
 3. Ceny podane w cenniku są cenami w polskich złotych.
 4. Klub zastrzega sobie prawo zmiany obowiązujących cen.
 5. Oprócz oferty stałej, okresowo są dostępne oferty promocyjne. Oferty promocyjne nie podlegają łączeniu.
 6. Każdy korzystający z oferty promocyjnej zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem promocji dostępnym w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej.

§ 4 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KLUB

 1. Każda z osób korzystających z usług Klubu robi to na własną odpowiedzialność.
 2. Osoby poniżej 15 roku życia powinny na terenie Klubu przebywać pod stałym nadzorem opiekuna.
 3. Osoby mające problemy ze zdrowiem lub będące w ciąży, które chciałyby skorzystać z oferty Klubu powinny skonsultować chęć udziału w konkretnych zajęciach organizowanych przez Klub z lekarzem specjalistą. W przypadku przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w zajęciach osoba ta winna zrezygnować z zajęć. Ryzyko uczestniczenia w zajęciach, mimo przeciwwskazań lekarzy, obciąża Klubowicza.
 4. W recepcji Klubu znajduje się apteczka pierwszej pomocy.
 5. Wszystkie osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do:
  1. szczegółowego zapoznania się z instrukcjami korzystania z dostępnego w Klubie sprzętu lub uzyskania informacji na ten temat od pracowników Klubu przed przystąpieniem do korzystania ze sprzętu i zachowania należytej staranności przy posługiwaniu dostępnym w Klubie sprzętem i innym wyposażeniem Klubu, w tym również odkładania używanego sprzętu na miejsce specjalnie do tego przeznaczone,,
  2. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego oraz zasad dobrego wychowania i szacunku w stosunku do wszystkich osób przebywających na terenie Klubu, w tym powstrzymywania się od używania słów powszechnie uznanych za wulgarne i obraźliwe, jak również powstrzymywania się od zachowania, które może zostać odebrane przez inne osoby obecne na terenie klubu jako dyskryminujące bądź obraźliwe,
  3. powstrzymywania się od zachowań, które w konsekwencji mogą narazić mienie Klubu bądź mienie innych osób przebywających na terenie Klubu na uszkodzenie lub zniszczenie.
  4. zachowania higieny i czystości,
  5. korzystania z kanałów komunikacyjnych Klubu na portalu Facebook tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, zabrania się zamieszczania jakichkolwiek reklam oraz prowadzenia działań, które byłyby niezgodne z regulaminem portalu społecznościowego Facebook.

§ 5 WYNAJEM KORTU

 1. Podstawą korzystania z kortu do squasha jest jednorazowa wejściówka lub karnet oraz płatność przed wejściem na kort.
 2. Podstawowym okresem wynajmu kortu do squasha jest 1 godzina. Cena za wynajem kortu uzależniona jest od dnia tygodnia i pory dnia. Szczegółowy cennik opłat za wynajem kortu znajduje się na stronie internetowej Klubu.
 3. Rezerwacji kortu do squasha można dokonać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie, za pomocą systemu rezerwacji on-line dostępnego na stronie internetowej Klubu oraz za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne. Do rezerwacji kortu niezbędne jest założenie konta klubowicza. Konto musi zawierać przynajmniej takie dane jak : Imię i nazwisko, wiek, oraz nr telefonu, adres e-mail, kod pocztowy adresu zamieszkania.
 4. Klubowicz może zrezygnować z dokonanej rezerwacji bez żadnych konsekwencji najpóźniej do 24 godzin przed terminem rezerwacji. W przypadku rezygnacji z wynajmu kortu po upływie terminu wskazanego w pkt 4. Klubowicz zostanie obciążony opłatą w wysokości 50% opłaty za zarezerwowany czas wynajmu kortu. W przypadku rezygnacji z wynajmu kortu na 8 godzin przed terminem rezerwacji lub później, Klubowicz zostanie obciążony opłatą odpowiadająca opłacie za zarezerwowany czas wynajmu kortu. Klub obciąża Klubowicza opłatą za wynajem kortu za zarezerwowany okres, gdy Klubowicz nie odwoła rezerwacji i nie stawi się na zarezerwowanym korcie, chyba że Klubowicz wskaże inną osobę, która w zarezerwowanym czasie wynajmie kort.
 5. Odwoływanie rezerwacji w przypadku płatności online:
  – na min. 24 godziny przed terminem gry daje możliwość przeniesienia płatności na najbliższy dogodny termin 
  – na mniej niż 24 godziny przed terminem gry wiąże się z poniesieniem kosztu rezerwacji w tym opłaty za karty multisport/ok system/fitprofit
 6. Klubowicz ma możliwość w porozumieniu z Klubem dokonywania rezerwacji stałych poprzez wykupienie karnetu. (1 karnet = 1 stała rezerwacja) obejmującego określoną ilość godzin w okresie obowiązywania karnetu.
 7. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych ze strony Klubowicza.

§ 6 KORZYSTANIE Z KORTU DO SQUASHA

 1. Gra na korcie odbywa się zgodnie z Zasadami gry singlowej w squasha opracowanymi przez Światową Federację Squasha oraz zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i gry fair play.
 2. Zasady gry singlowej w squasha dostępne są w recepcji Klubu, na stronie internetowej Światowej Federacji Squasha – www.wordsquash.org (oryginalna wersja językowa) oraz na stronie internetowej Polskiej Federacji Squasha – www.pfs.com.pl (wersja w języku polskim).
 3. Klubowicz ma obowiązek zgłaszać w recepcji Klubu wszelkie uszkodzenia kortu oraz mienia Klubu powstałe podczas gry.
 4. Klub zastrzega sobie prawo wyproszenia z terenu Klubu osób prowadzących grę niezgodnie z Zasadami gry singlowej w squasha, w szczególności w przypadku prowadzenia przez Klubowicza gry w sposób zagrażający życiu i zdrowiu zawodników.
 5. Każda osoba korzystająca z kortu powinna być ubrana w czysty strój sportowy oraz sportowe obuwie zamienne z podeszwą non-marking (obuwie nie pozostawiające śladów na parkiecie, korcie)
 6. Osoby poniżej 19 roku  życia zobowiązane są do gry okularach ochronnych pod rygorem odmowy przez Klub świadczenia usług. Pozostałym osobom w celu poprawy bezpieczeństwa również zaleca się grę w okularach ochronnych.
 7. Prowadzenie usług instruktorskich oraz zajęć może się odbywać tylko za zgodą zarządu klubu.
 8. Klubowicz uprawnia MTJ, do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku Klubowicza utrwalonego podczas uprawiania sportu w związku z członkostwem w Klubie w celach marketingowych.

§ 7 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rozgrywek na korcie, jak również z tytułu jakiejkolwiek szkody poniesionej przez Klubowicza, która powstała wskutek zachowania się innych osób znajdujących się w Klubie. W szczególności Klub nie ponosi odpowiedzialności wobec Klubowicza za utratę lub zniszczenie jakichkolwiek rzeczy posiadanych przez Klienta w czasie pobytu w Klubie, które nie zostały złożone w szafce zgodnie z postanowieniami ust. 5.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego przygotowania do gry przez Klubowicza,
 3. Klubowicz zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania się do gry, a w szczególności posługiwania się sprzętem i ubiorem o stanie co najmniej dobrym, a także do odpowiedniej rozgrzewki i obserwacji
  miejsca gry w celu oceny, czy stan kortu nie zagraża Klubowiczom, czy też innym osobom znajdującym się w Klubie.
 4. Klubowicz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek używania dostępnego w Klubie sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, instrukcją obsługi czy wskazówkami pracowników Klubu.
 5. W trakcie pobytu w Klubie Klubowicz ma możliwość skorzystania z szafki na ważne i drogocenne rzeczy, do której otrzyma kluczyk. Szafki dostępne w Klubie udostępniane są tylko i wyłącznie na czas pobytu w Klubie. Po zakończeniu korzystania z usług Klubu kluczyk należy zostawić w zamku szafki. W przypadku zgubienia przez Klubowicza kluczyka do szafki obowiązuje opłata stała w wysokości 50 zł. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie Klubu.
 6. Za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem Klubowicz ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych przewidzianych we właściwych przepisach.
 7. Wszelkie wypadki i zdarzenia losowe należy zgłaszać w dniu ich wystąpienia w Recepcji Klubu przed jego opuszczeniem, w celu sporządzenia protokołu.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.
 2. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z Klubu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany będą ogłaszane przez Klub najpóźniej na 7 dni przed wejściem w życie ich obowiązywania.
 4. Zmiany w Regulaminie w żadnym stopniu nie będą wpływały na prawa nabyte przez danego Klubowicza przed dniem ich wejścia w życie.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na realizowane umowy.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez firmę „MTJ” T.Preibisz & J.M.Szałkowscy Spółka Jawna 61-483 Poznań, ul. Górecka 106.
  Dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z członkostwem w Klubie 11 punkt, dla celów marketingowych związanych z działalnością Klubu oraz w celu prowadzenia rachunkowości. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią: wykonanie umowy oraz podjęcie działań przed jej zawarciem, prawnie uzasadniony interes administratora i
  konieczność wypełnienia przez niego obowiązku prawnego. Dane osobowe będą profilowane w celach związanych z członkostwem w Klubie i będą przechowywane w czasie niezbędnym do zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz wypełnienia przez niego obowiązku prawnego.

  Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe firmie 4proweb Marcin Iwaniec, 54-055 Wrocław, ul. Skałeczna 1 (posiadając prawo do korzystania z licencji „Best of Five”) oraz firmie Reservise Sp. z o.o. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16/301 (udostępniającego system obsługi rezerwacji – RESERVISE) oraz firmie 11punkt sp z o.o., ul. Górecka 108, 61-483 Poznań (zarządcy 11punkt squash klub) oraz Dotpay Sp. z o.o. ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków (w celu umożliwienia płatności online). Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich. Ma Pan/Pani do możliwość dostępu do danych, sprostowania, żądania ich ograniczenia lub usunięcia, prawo sprzeciwu, możliwość przeniesienia danych, a także wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.